Hero graphic
IconVores pensioner og forsikringer 

Invalidepension

Invalidepension sikrer, at du kan opretholde din levestandard, hvis du ikke kan arbejde på grund af sygdom.

Udbetaling af invalidepension forudsætter, at din erhvervsevne som jurist, økonom eller ingeniør er nedsat til 1/3 eller derunder og er varig.

For P+, tidligere JØP gælder også, at der kan udbetales invalidepension ved midlertidig nedsætte af erhvervsevnen til 1/3 eller derunder.

Når du modtager invalidepension, opretholder pensionskassen dine pensionsdækninger. Det gælder dog ikke eventuelle opsparingsordninger.

Herunder kan du finde spørgsmål og svar om invalidepension.

Når vi har modtaget alle oplysningerne, går vi i gang med at vurdere, om du opfylder blandt andet de helbredsmæssige betingelser for at få udbetalt invalidepension.

Hvis vi vurderer, at du opfylder alle betingelserne, får du som udgangspunkt tilkendt midlertidig invalidepension. Det vil sige, at du får udbetalt invalidepension i en afgrænset periode. Størstedelen af de sygdomme, der i dag bliver søgt om invalidepension til, er nemlig midlertidige, og mange genvinder derfor erhvervsevnen og kommer tilbage i arbejde efter en periode (sygdomme som stress, depression og hjernerystelse kan være eksempler på sygdomme, som ikke nødvendigvis invaliderer varigt).

Du kan tidligst få udbetalt invalidepension fra den 1. i måneden efter at din indtægt er ophørt.

Du kan læse om de faktorer, som har betydning for, hvordan din pension fastsættes og reguleres her.

Ja, alle månedlige pensionerne kan ændre sig under udbetaling, både negativt og positivt. Udbetalingernes størrelse fastsættes som udgangspunkt årligt.

 

Her kan du se, hvilke pensioner, der udbetales månedligt:

  • Varig og midlertidig invalidepension
  • Livsvarig alderspension
  • Ægtefællepension
  • Ægtefælle-/samleverpension
  • Børnepension
  • Supplerende alderspension
  • Ratepension

 

På pensionsordningen kan du se dine pensionstyper og hvilken aftale, der gælder for dem. Du kan læse om de faktorer, som har betydning for, hvordan din pension fastsættes og reguleres her.

Min pension – log på med NemID – kan du se, hvilke invalidepension du har i pensionskassen. Du finder Forudsætningsbilag for P+, tidligere JØP her og P+, tidligere DIP her

 

Har du pension i andre selskaber, kan du logge ind på Pensionsinfo.

Udbetalingen af varig invalidepension ophører, når du overgår til alderspension på din pensionsordning. På Min pension på vores hjemmeside – log på med NemID – kan du se, hvornår invalidepensionen ophører.

Pensionskassen anvender klausul ved optagelse, væsentlige stigninger i den månedlige indbetaling og ændringer på pensionsordningen i stedet for helbredsoplysninger.

 

Du kan læse mere her

Er du omfattet af pensionskassens gruppeforsikring, er du berettiget til gruppelivsforsikringens invalidesum, hvis du får tilkendt varig invalidepension og ikke er fyldt 62 år. Du kan læse mere her.

 

Der kan også være udbetaling fra ulykkesforsikring, hvis du får tilkendt varig invalidepension på grund af en ulykke. Du kan læse mere her

Der bliver udbetalt en månedlig børnepension til hvert af dine børn, når du selv modtager varig invalidepension. Børnepensionen udbetales til barnet fylder den alder, som gælder for din pensionsordning. Der bliver også udbetalt børnepension til adoptivbørn og stedbørn, som bliver forsørget af dig. Læs mere om børnepension her.

 

Min pension på vores hjemmeside – log på med NemID – kan du se ved hvilken alder børnepensionen ophører.

Du kan vælge en invalidepension på op til 80 pct. af din løn. Ved løn forstår din faste månedlige indkomst. Det betyder, at bonus mv. ikke kan medregnes som indtægt ved fastsættelse af pensionens størrelse.  Det gælder dog ikke for pensionsordninger i P+, tidligere JØP Regulativ 1, P+ tidligere DIP Regulativ 1 og P+ tidligere DIP Regulativ 2.

 

Kronedækning

Vælger du en invalidepension på et specifik beløb, oprettes pensionen, som en ’kronedækning’. Det betyder, at pensionen reguleres én gang om året. Sker der større ændringer i din indtægt, skal du kontakte os, så vi kan tilpasse pensionen. Den årlige regulering kan betyde, at de øvrige pensioner i pensionsordningen bliver mindre.

 

Hvilende medlem
Hvis du bliver hvilende medlem, bortfalder ’kronedækningen’. Det betyder, at pensionen i stedet bliver fastsat i forhold (procent) til den livsvarige alderspension og vil derfor fremadrettet blive reguleret via bonus – positiv som negativ bonus. Ved negativ bonus kan pensionen falde.

 

Ved udbetaling
Ved aktualisering bliver pensionen fastsat i forhold (procent) til den livsvarige alderspension og vil derfor fremadrettet blive reguleret via bonus – positiv såvel som negativ bonus. Ved negativ bonus kan pensionen falde.

 

Ønsker du at ændre på din invalidepension, skal du kontakte os.

Du må gerne have et lønnet job med sædvanligt arbejde indenfor din uddannelse og samtidig modtage udbetaling af invalidepension fra pensionskassen, hvis ansættelsen er maksimal 1/3 af normal arbejdstid.

 

Hvis ansættelsen er på mere end 1/3 arbejdstid, vil pensionskassen tage spørgsmålet om erhvervsevnen op til revurdering.

 

Fleksjob

Fleksjob er et tilbud om arbejde på særlige vilkår til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen. Hvis du ansættes i fleksjob, vil du fortsat få udbetalt fuld invalidepension.

 

Hvis du får udbetalt invalidepension fra pensionskassen og bliver ansat i et fleksjob, har du mulighed for at fortsætte med at indbetale dine pensionsbidrag til pensionsordning. Du skal give pensionskassen besked, hvis du ansættes i et fleksjob og sende os en kopi af ansættelseskontrakten.

Ja, der kan være modregning, hvis du har lønindtægt. Vi informerer dig om de regler, som gælder for modregning for din pensionsordning, når du får tilkendt invalidepension.

Den månedlige pension beskattes som personlig indkomst, dvs. at der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag (8 pct.) af pensionen.

Hvis du vil søge om udbetaling af pension, skal du kontakte os. Vi sender dig herefter et ansøgningsskema, en samtykkeerklæring, en lægeattest samt en børneblanket, hvis du har børn som er berettiget til børnepension. Det er dig selv, der udfylder ansøgningsskemaet, samtykkeerklæringen og den eventuelle børneblanket, og din læge (praktiserende læge eller behandlende speciallæge) skal udfylde lægeattesten.

 

Lægen sender os den udfyldte attest, og vi betaler lægehonoraret. Du skal blot sørge for at sende de øvrige udfyldte dokumenter til os. Det kan du gøre her

 

Det er lidt forskelligt fra læge til læge, om de selv vil sende os attesten, eller om du skal gøre det. Men under alle omstændigheder betaler pensionskassen lægehonoraret, og det sørger lægen og vi selv for at afregne.