Icon
IconForstå begreberne 

Forstå pensions- og depotoversigten

Depotoversigten

 I juni 2020 blev vores medlemssystem opgraderet. Du modtager derfor 2 depotoversigter for 2020: Depotoversigt del 1 dækker perioden 1. januar – 31. maj 2020 og Depotoversigten del 2 dækker 1. juni – 31. december 2020.

Opgradering kan betyde, at der er forskel i depotet pr. 31. maj og pr. 1. juni 2020, læs mere om det nederst på siden.

Depotoversigten viser, hvordan opsparingen har udviklet sig gennem året. Her er en forklaring på de poster, som kan fremgå af din depotoversigt:

Omkostningerne ved at administrere din pensionsordning. Du kan læse mere her.

Afkastet af dine pensioner på markedsrente. Afkastet tilskrives dit depot.

Forrentningen tilskrives månedlig med en forskydning på en måned og følger altså ikke kalenderåret.

 

Særligt for MedlemsMidler i 2020

På depotoversigten for 2020 dækker forrentningen perioden 1. november 2019 – 30. november 2020. MedlemsMidler bliver forrentet med pensionskassens afkast af investeringerne i Investeringsprofil P+ Balance. Du kan læse mere om investeringsafkast her.

Prisen for de forsikringer, som kan udbetales ved dødsfald. Det kan være for børnepension, ægtefællepension, samleverpension, depotsikring.  Prisen beregnes ud fra det tekniske grundlag og er fastsat med udgangspunkt i statistiske og matematiske forudsætninger. Hvis beløbet er positivt, så er det et såkaldt levetillæg. Dette beløb stammer fra de depoter, der frigives ved andre pensionsmedlemmers dødsfald.

Prisen for de forsikringer, som kan udbetales ved invaliditet. Det kan være for invalidepension, børnepension og bidragsfritagelse. Prisen beregnes ud fra det tekniske grundlag og er fastsat med udgangspunkt i statistiske og matematiske forudsætninger.

Betaling for gruppelivsordning dækker over gruppeinvalide- og gruppeulykkesforsikring, engangsbeløb ved dødsfald og forsikring mod visse kritiske sygdomme. Medlemmer dækket af gruppeliv betaler en fast præmie. Læs mere om gruppeforsikringen her.

 

Forrentning af dine pensioner med depotrente. Læs mere om depotrente her.

Pensionskassen fratrækker arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingen af pensionsordningen, da arbejdsgiveren fratrækker pensionsbidraget før de beregner arbejdsmarkedsbidrag. Arbejdsmarkedsbidrag er en skat på 8 %, som du betaler af al løn.

Der betales altså ikke arbejdsmarkedsbidrag af private indbetalinger.

P+ indbetaler til din pensionsordning i forbindelse med at du fx får udbetalt månedlig invalidepension. Det er bidragsfritagelse.

Depotet pr. 1. juni 2020 ved opgraderingen af medlemssystemet.

Korrektionen fastholder din pension ved overgang til opgraderingen af medlemssystemet pr. 1. juni 2020.

Kursværn, som er fratrukket dit depot, inden du udtrådte af pensionskassen - det vil sige, hvis du overførte dit depot til et andet pensionsselskab, pengeinstitut eller genkøber pensionsordningen. Du kan læse mere om kursværn her

Opsparing overført til dit depot. Beløbet kan være overførsel af depotet på tidligere pensionsopsparing og intern overførsel. Intern overførsel er fx, at du har flyttet depotet på din ratepension til din livsvarige pension.

Beløb overført til MedlemsMidler. Beløbet svarer til 2 % af indbetalingen, som er månedlig indbetaling, indskud og overførsel af tidligere pensionsopsparing. Du kan læse mere om MedlemsMidler her

PAL-skat er den individuelle pensionsafkastskat, der skal opgøres individuelt for hvert medlem. PAL-skatten udgør 15,3 % af forrentning og afkast.

MedlemsMidler og MedlemsMidler (15 år) er en del af Pensionskassens basiskapital sammen med egenkapitalen. Det betyder, at de på lige fod med egenkapitalen er risikokapital og skal dække, hvis der opstår negative resultater, som medlemmerne ikke selv kan dække. MedlemsMidler og MedlemsMidler (15 år) modtager lige som egenkapitalen en fair betaling for denne risiko ud over afkastet af investeringerne. 

 
Hvis beløbet er negativt, skyldes det, at nogle pensionsordninger ikke kan dække deres egne pensionshensættelser. Det skyldes, at disse pensionsordninger har højere grundlagsrenter og grundlaget for hele eller dele af pensionerne er ubetinget. Du kan læse mere om udlæg fra basiskapitalen i årsrapporterne her

I forbindelse med udbetaling af pension er der tilført penge for at kunne opretholde dine pensionsrettigheder/pensioner. Reguleringen kan også være negativ fx hvis du ikke længere er berettiget til invalidepension.

Pensioner, som er udbetalt til dig. Det kan være alderspension, ratepension, alderssum, aldersforsikring og kapitalpension.

I forbindelse med fusionen blev der øremærket en andel af egenkapitalen til udlodning til alle dem, der var medlemmer af det tidligere DIP pr. 1. januar 2019. Udlodningen blev gennemført i december 2020. Du kan læse mere her

Forskel i depot pr. 31. maj og pr. 1. juni 2020

I juni 2020 blev vores medlemssystem opgraderet. Depotoversigten for 2020 er derfor delt i to. Depoterne er opgjort og lukket i det gamle system pr. 31. maj og overført til det nye pr. 1. juni. I enkelte situationer vil der være forskel i depotet på de to datoer. Her har vi beskrevet i hvilke situationer, der kan være en forskel.

Har du været dækket af gruppeforsikringen både før og efter den 31. maj, er depotet den 1. juni 2020 større end depotet den 31. maj 2020. Det skyldes opgørelse af betaling for gruppeforsikring ved overgangen til det opgraderede medlemssystem. Her har vi beskrevet, hvordan betaling for gruppeforsikring indgår i de to depotopgørelser for 2020:

 

  • På Depotoversigten del 1 er betaling for gruppeforsikring frem til den 31. maj fratrukket depotet. På depotoversigten er det posteringen, som hedder Betaling for gruppeforsikring.
  • Ved overgang til det opgraderede medlemssystem er betaling for gruppeforsikring på Depotoversig del 1 tillagt Konverteringsdepotet pr. 1. juni. Konverteringsdepotet på Depotoversigt del 2 er altså forøget med betaling for gruppeforsikring og hermed større end depotet pr. 31. maj.
  • På Depotoversigten del 2 fremgår hele betalingen for gruppeforsikringen i 2020 af posteringen Betaling for gruppeforsikring. Gruppeforsikringen koster månedligt 155 kr. Har du været dækket af gruppeforsikringen hele 2020 er prisen 1.860 kr.

Har du påbegyndt udbetaling af månedlig alders- eller invalidepension og børnepension senest pr. 1 maj 2020, er depotet pr. 1. juni 2020 mindre end depotet pr. 31. maj 2020. Det skyldes, at depotet for børnepension fremover ikke indgår i din depotoversigt. Det samme gælder udbetalingen af børnepensionen, som heller ikke indgår i posteringen Udbetalinger.