Hero graphic
IconVores pensioner og forsikringer 

Midlertidig invalidepension

Midlertidig invalidepension sikrer, at du kan opretholde din levestandard, hvis du ikke kan arbejde i en periode. For P+, tidligere DIP-medlemmer.

Midlertidig invalidepension er en månedlig pension og kan udbetales i op til 36 måneder, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke, så din erhvervsevne som ingeniør nedsættes midlertidigt med mindst 50 pct. Der er en klausuleringsperiode på 6 måneder regnet fra den 1. efter sygemeldingen.

Når du modtager midlertidig invalidepension, opretholder DIP dine pensionsdækninger. Det gælder dog ikke eventuelle opsparingsordninger.

Forsikringen ophører, når du fylder 65 år, medmindre den allerede er under udbetaling. Det betyder, at du skal have tilkendt pensionen og have fået udbetalt første rate senest, når du er 64 år og 11 måneder. 

Du kan vælge midlertidig invalidepension, når din pensionsordning er oprettet efter den 1. januar 2011 eller du har ændret din pensionsordning til P+, DIP Regulativ 4.

 

Medlemmer, som i dag har pensionsordning på P+, DIP Regulativ 3 kan vælge midlertidig invalidepension, når sammenlægningen med P+, DIP Regulativ 4 er gennemført. Det forventes at ske medio 2020.

 

Du kan dog ikke oprette midlertidig invalidepension, hvis:

  • du modtager pension
  • du er omfattet af en pensionsordning med høj opsparing.

 

Ønsker du at til-og fravælge eller ændre pensionen, skal du kontakte os.

Pensionskassen anvender klausul ved optagelse, væsentlige stigninger i den månedlige indbetaling og ændringer på pensionsordningen i stedet for helbredsoplysninger.

 

Du kan læse mere her.

Ja, hvis din arbejdsgiver har indgået en såkaldt arbejdsgiverklausul aftale med P+, tidligere DIP, vil pensionen blive udbetalt til din arbejdsgiver, mod at din arbejdsgiver fastholder dig i din ansættelse.

Du kan vælge en midlertidig invalidepension på op til 80 % af din løn. Ved løn forstås din faste månedlige indkomst. Det betyder, at bonus mv. ikke kan medregnes som indtægt ved fastsættelse af pensionens størrelse. 

 

Vælger du en invalidepension på et specifik beløb, oprettes pensionen, som en ’kronedækning’. Det betyder, at pensionen reguleres én gang om året. Sker der større ændringer i din indtægt, skal du kontakte os, så vi kan tilpasse pensionen.

 

Hvilende medlem

Hvis du bliver hvilende medlem bortfalder ’kronedækningen’. Det betyder, at pensionen i stedet bliver fastsat i forhold (procent) til den livsvarige alderspension og vil derfor fremadrettet blive reguleret via bonus – positiv som negativ bonus. Ved negativ bonus kan pensionen falde.

 

Ved udbetaling

Ved aktualisering bliver pensionen fastsat i forhold (procent) til den livsvarige alderspension og vil derfor fremadrettet blive reguleret via bonus – positiv såvel som negativ bonus. Ved negativ bonus kan pensionen falde.

 

Ønsker du at til-/fravælge eller ændre på midlertidig invalidepension, skal du kontakte os.

Ja, alle A- og B-indkomster samt alle sociale ydelser modregnes i den midlertidige invalidepension.

Den månedlige pension beskattes som personlig indkomst, dvs. at der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag (8 pct.) af pensionen.

Hvis du vil søge om midlertidig invalidepension, skal du kontakte os. Vi sender dig herefter et ansøgningsskema, en samtykkeerklæring og en lægeattest. Det er dig selv, der udfylder ansøgningsskemaet og samtykkeerklæringen og din læge (praktiserende læge eller behandlende speciallæge) skal udfylde lægeattesten.

 

Lægen sender os den udfyldte attest, og vi betaler lægehonoraret. Du skal blot sørge for at sende de øvrige udfyldte dokumenter til os. Det kan du gøre her.

 

Det er lidt forskelligt fra læge til læge, om de selv vil sende os attesten, eller om du skal gøre det. Men under alle omstændigheder betaler pensionskassen lægehonoraret, og det sørger lægen og vi selv for at afregne.

Du kan læse om de faktorer, som har betydning for, hvordan din pension fastsættes og reguleres her.

Ja, alle månedlige pensionerne kan ændre sig under udbetaling, både negativt og positivt. Udbetalingernes størrelse fastsættes som udgangspunkt årligt.

 

Her kan du se, hvilke pensioner, der udbetales månedligt:

  • Varig og midlertidig invalidepension
  • Livsvarig alderspension
  • Ægtefællepension
  • Ægtefælle-/samleverpension
  • Børnepension
  • Supplerende alderspension
  • Ratepension

 

På pensionsordningen kan du se dine pensionstyper og hvilken aftale, der gælder for dem. Du kan læse om de faktorer, som har betydning for, hvordan din pension fastsættes og reguleres her.