Icon
IconForstå begreberne 

Sådan reguleres og fastsættes din pension

Pensionen reguleres og fastsættes forskelligt. Det afhænger af pensionsordningen. Under de forskellige punkter fremgår hvilke pensionsordninger, som beskrives under punktet. På pensionsoversigten på Min pension kan du se, hvilken pensionsordning du har.

Generel information i forbindelse med udbetaling af forsikringer og pensioner
På pensionsoversigten kan du se dine dækninger på forsikringer og pensioner. Forsikringer og pensioner reguleres løbende på baggrund af opsparingen og indbetalingerne. For pensionsordninger under udbetaling reguleres forsikringer eller pensioner i udgangspunktet årligt pr. 1. januar. Reguleringen kan betyde, at forsikringer og pensioner kan blive både lavere eller højere end oplyst på pensionsoversigten.

For udbetalinger fra pensionsordninger med markedsrente og MedlemsMidler kan udbetalingen af forsikringer og pensioner også afvige fra pensionsoversigten. Det skyldes, at afkastet tilskrives bagud og derfor kan forsikringer og pensioner blive lavere og højere end oplyst på pensionsoversigten.

Har du pension i en af følgende pensionsordninger, kan du her læse, hvordan pensionen reguleres, både mens du sparer op, og når pensionen udbetales.

 

Det gælder alle typer af pensioner, herunder prognoser for både den første og efterfølgende udbetalinger:

 • P+ Regulativ 2019
 • P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4
 • P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2 og følgende pensionsprodukter i P+, tidligere JØP: Ratepension, Aldersforsikring, Pension Udland, Ratepension Udland og Supplerende Alderspension (Regulativ 2)

 

Ved beregning af pensionen, både mens du sparer op, og når pensionen udbetales, indgår disse elementer:

 • Beregningsrente og depotrente
 • Levealder og fremtidige ændringer i den
 • Administrationsomkostninger
 • Priser for forsikringer – herunder gruppeforsikring, når du er dækket af den
 • Eventuelle indbetalinger og udbetalinger

 

Disse faktorer har betydning for, hvordan din samlede pension udvikler sig. Hvis de indregnede faktorer i den samlede pension stemmer overens med det faktiske, vil pensionen forblive uændret. Er der underskud i forhold til det allerede indregnede i pensionen, bliver pensionen reguleret ned, mens et overskud i forhold til det allerede indregnede, vil betyde en opskrivning af pensionen. Forudsætningerne for beregning af den samlede pension kan ændres af bestyrelsen. Du kan læse mere om det her.

 

De væsentligste faktorer for både negativ og positiv regulering i pensionen er depotrente efter skat i forhold til beregningsrenten og udviklingen i levealderen.

 

Beregningsrenten

I den samlede pension er der indregnet en rente (Beregningsrente), som afspejler forventningen til det afkast investeringsporteføljen i pensionskassen kan levere på langt sigt. Det betyder alt andet lige, at for at der kan ske en stigning i pensionerne, skal depotrenten efter skat overstige den beregningsrente, som allerede er indregnet i pensionen.

 

Du kan læse mere om beregningsrenten her.

 

Det vil gælde for pensioner både, mens du sparer og når de udbetales. Det gælder for disse pensioner:

 • Varig og midlertidig invalidepension
 • Livsvarig alderspension
 • Ægtefælle-/samleverpension
 • Børnepension
 • Ratepension i P+, tidligere JØP

 

Depotrente

Depotrenten fastsættes som udgangspunkt en gang om året ved årsskiftet af bestyrelsen på baggrund af den økonomisk situation primo november. Depotrenten er den årlige forrentning, der tilskrives medlemmernes depoter.

 

Du kan læse mere om depotrenten og finde depotrenter før og efter skat her.

 

Levealder

Vi lever længere, og især højtuddannede kan se frem til et sundere og mere aktivt liv længere op i årene.

 

Når den forventede levealder for medlemmerne i pensionskassen skal opgøres, sker det efter Finanstilsynets såkaldte levetidsmodel.

 

Når den forventede levealder bliver justeret, får det betydning for den samlede pension, nærmere bestemt den ugaranterede tillægspension. Ved en isoleret betragtning af levealderen, vil en forventet forbedring til levealderen betyde, at pensionen skal nedsættes en smule, idet den skal række lidt længere.

 

Du kan læse mere om tillægspensionen her og Finanstilsynets levetidsmodel her.

På pensionsoversigten på Min pension kan du se, om din pensionsoversigt omfatter MedlemsMidler.

 

Udbetalingernes størrelse fastsættes som udgangspunkt årligt og kan ændres eller helt bortfalde. Størrelsen af principperne for MedlemsMidler besluttes af bestyrelsen.

 

MedlemsMidler bliver forrentet med pensionskassens afkast af investeringerne i Investeringsprofil P+ Balance. Du kan læse mere om investeringer og investeringsafkast her. Du kan også læse mere om MedlemsMidler her.

Har du pension i en af følgende pensionsordninger, kan du her læse, hvordan pensionen reguleres både mens du sparer og når pensionen udbetales.

 

Det gælder alle typer af pensioner, herunder prognoser for både den første og efterfølgende udbetalinger:

 • P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1
 • P+ Regulativ 1999, tidligere DIP Regulativ 2
 • P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1 og supplerende alderspension i Regulativ 1

 

Pensionerne i disse ordninger indeholder en ydelsesgaranti. En ydelsesgaranti betyder, at man er garanteret en minimumsydelse ved udbetaling af pension. Det vil gælde for udbetaling af:

 • Varig og midlertidig invalidepension
 • Livsvarig alderspension
 • Ægtefællepension
 • Ægtefælle-/samleverpension
 • Børnepension

 

Grundlagsrente

Din ydelse/pension er beregnet ud fra de gældende grundlagsrenter på de tidspunkter, hvor pensionsbidragene blev indbetalt og på de tidspunkter, hvor bonus blev brugt til at købe nye pensionsydelser for. Dette betyder, at din samlede pensionsydelse beregnes på flere forskellige grundlag.

 

Du kan læse om grundlagsrente her og om bonus her.

 

Udbetaling efter aftalt pensionstidspunkt

Hvis du udskyder udbetaling af pensionen efter det aftalte udbetalingstidspunkt i pensionsaftalen, kan du læse mere om prognoseberegningen her.

 

For pensionsordninger på markedsrente bliver pensionerne forrentet med afkastet for investeringspuljen. Afkast tilskrives med en måneds forskydning, så afkastet for fx december tilskrives først i januar måned året efter.

 

Du kan læse om afkast på investeringspuljer her.

I udbetalingsforløbet er pensionerne beregnet i nutidskroner. Det betyder, at der er taget højde for inflation og derfor viser den reelle købekraft af pensionen. Det gør det muligt at vurdere, hvordan købekraften af pensionen vil udvikle sig. Der er altså taget højde for, at du om fx 5 år ikke vil kunne købe det samme for 100 kr., som du kan i dag.


Udbetalingsforløbet skal som standard vises det første år, hvor pensionen udbetales, ved det 5. år og 15. år. Hvis en pension ophører, fx ratepension efter 10 år eller MedlemsMidler (15 år) efter 15 år, vil der også blive vist en prognosepension det sidste år, hvor den pågældende pension bliver udbetalt, og året efter at udbetalingen er bortfaldet.

Du finder prognoseforudsætningerne for beregning af pensioner i Forudsætningsbilag.

 

Allerede indregnet rente i pensionen

I mange pensionsordninger med depotrente er der allerede indregnet en rente i pensionen. Det kan være grundlagsrente eller beregningsrente. Det betyder, at pensionen alt andet lige først vil kunne stige, når depotrenten og prognoserente er større end den rente, der allerede er indregnet i pensionen. Du finder oplysninger om grundlags- og beregningsrente her.

 

Der er også andre faktorer, som har betydning for regulering af pensionen. Læs mere om det under de andre punkter på denne side.

 

Usikkerhed ved beregning af din udbetaling

Udbetalingen ved forventet afkast er vores bedste bud på, hvor meget du får udbetalt, når du går på pension. Beregningen er lavet ud fra nogle centrale antagelser og gennemsnitsbetragtninger om afkast, inflation, levetid og skat. Vi kan ikke forudsige præcist, hvordan disse forhold udvikler sig i fremtiden. Derfor kan vi heller ikke sige med sikkerhed, hvor meget du vil få udbetalt.

 

Usikkerhed om afkast

For at give dig en idé om usikkerheden, beregner vi også udbetalingen ved højt afkast og udbetalingen ved lavt afkast. De to tal viser dine udbetalinger, hvis de finansielle markeder udvikler sig bedre eller dårligere end forventet. Din udbetaling vil med stor sandsynlighed (90 %) komme til at ligge mellem udbetalingen ved højt afkast og udbetalingen ved lavt afkast. Det er kun usikkerheden om udviklingen på de finansielle markeder, der er medregnet i udbetalingen ved højt afkast og udbetalingen ved lavt afkast. Usikkerhed om inflation, skatteregler, levetider mv. er ikke medregnet. Læs mere om beregningsmetoden, og hvad prognosen kan bruges til og ikke kan bruges til her.