Hero graphic
IconForstå begreberne 

Sådan reguleres og fastsættes din pension

Pensionen reguleres og fastsættes forskelligt. Det afhænger af pensionsordningen. Under de forskellige punkter fremgår hvilke pensionsordninger, som beskrives under punktet. På pensionsoversigten på Min pension kan du se, hvilken pensionsordning du har.

Generel information i forbindelse med udbetaling af forsikringer og pensioner
På pensionsoversigten kan du se dine dækninger på forsikringer og pensioner. For pensionsordninger med depotrente skal du være opmærksom på, at der i forbindelse med udbetaling af forsikringer eller pensioner foretages en regulering for indeværende år på baggrund af det, som er beskrevet under pensionsordninger med depotrente. Regulering kan betyde, at forsikringer og pensioner kan blive både lavere eller højere end oplyst på pensionsoversigten.

For udbetalinger fra pensionsordninger med markedsrente og MedlemsMidler kan udbetalingen af forsikringer og pensioner også afvige fra pensionsoversigten. Det skyldes, at afkastet tilskrives bagud og derfor kan forsikringer og pensioner blive lavere og højere end oplyst på pensionsoversigten.

Har du pension i en af følgende pensionsordninger, kan du her læse, hvordan pensionen reguleres, både mens du sparer op, og når pensionen udbetales.

 

Det gælder alle typer af pensioner, herunder prognoser for både den første og efterfølgende udbetalinger:

 • P+ Regulativ 2006, tidligere DIP Regulativ 3
 • P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4
 • P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2 og følgende pensionsprodukter i P+, tidligere JØP: Ratepension, Aldersforsikring, Pension Udland, Ratepension Udland og Supplerende Alderspension (Regulativ 2)

 

Ved beregning af pensionen, både mens du sparer op, og når pensionen udbetales, indgår disse elementer:

 • Beregningsrente og depotrente
 • Levealder og fremtidige ændringer i den
 • Administrationsomkostninger
 • Priser for forsikringer – herunder gruppeforsikring, når du er dækket af den
 • Eventuelle indbetalinger og udbetalinger

 

Disse faktorer har betydning for, hvordan din samlede pension (’Omregningspensionen’ i P+, tidligere JØP og ’Ydelse’ i P+, tidligere DIP) udvikler sig. Hvis de indregnede faktorer i den samlede pension stemmer overens med det faktiske, vil pensionen forblive uændret. Er der underskud i forhold til det allerede indregnede i pensionen, bliver pensionen reguleret ned, mens et overskud i forhold til det allerede indregnede, vil betyde en opskrivning af pensionen. Forudsætningerne for beregning af den samlede pension kan ændres af bestyrelsen. Du kan læse mere om det her.


De væsentligste faktorer for både negativ og positiv regulering i pensionen er depotrenten og udviklingen i levealderen.

 

Beregningsrenten

I den samlede pension er der indregnet en rente (Beregningsrente), som afspejler forventningen til det afkast investeringsporteføljen i pensionskassen kan levere på langt sigt. Det betyder alt andet lige, at for at der kan ske en stigning i pensionerne, skal depotrenten overstige den beregningsrente, som allerede er indregnet i pensionen.

 

Du kan læse mere om beregningsrenten her.

 

Det vil gælde for pensioner både, mens du sparer og når de udbetales. Det gælder for disse pensioner:

 • Varig og midlertidig invalidepension
 • Livsvarig alderspension
 • Ægtefælle-/samleverpension
 • Børnepension
 • Ratepension i P+, tidligere JØP

 

Depotrente

Pensionskassen vil sikre medlemmerne et stabilt, højt afkast og ønsker derfor, at pensionsproduktet skal være ”Markedsrente med udjævning” – en tilpasset gennemsnitsrenteordning, som indeholder fordelene ved markedsrente. Depotrenten fastsættes på baggrund af de faktiske afkast for de seneste år.

 

Læs mere om depotrenten her.

 

Levealder

Vi lever længere, og især højtuddannede kan se frem til et sundere og mere aktivt liv længere op i årene.

 

Når den forventede levealder for medlemmerne i pensionskassen skal opgøres, sker det efter Finanstilsynets såkaldte levetidsmodel.

 

Når den forventede levealder bliver justeret, får det betydning for den samlede pension, nærmere bestemt den ugaranterede tillægspension. Ved en isoleret betragtning af levealderen, vil en forventet forbedring til levealderen betyde, at pensionen skal nedsættes en smule, idet den skal række lidt længere.

 

Du kan læse mere om tillægspensionen her og Finanstilsynets levetidsmodel her.

På pensionsoversigten på Min pension kan du se, om din pensionsoversigt omfatter MedlemsMidler.

 

Udbetalingernes størrelse fastsættes som udgangspunkt årligt og kan ændres eller helt bortfalde. Størrelsen af principperne for MedlemsMidler besluttes af bestyrelsen.

 

MedlemsMidler bliver forrentet med pensionskassens afkast af investeringerne i Investeringsprofil P+ Balance. Du kan læse mere om investeringer og investeringsafkast her. Du kan også læse mere om MedlemsMidler her.

Har du pension i en af følgende pensionsordninger, kan du her læse, hvordan pensionen reguleres både mens du sparer og når pensionen udbetales.

 

Det gælder alle typer af pensioner, herunder prognoser for både den første og efterfølgende udbetalinger:

 • P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1
 • P+ Regulativ 1999, tidligere DIP Regulativ 2
 • P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1 og supplerende alderspension i Regulativ 1

 

Pensionerne i disse ordninger indeholder en ydelsesgaranti. En ydelsesgaranti betyder, at man er garanteret en minimumsydelse ved udbetaling af pension. Det vil gælde for udbetaling af:

 • Varig og midlertidig invalidepension
 • Livsvarig alderspension
 • Ægtefællepension
 • Ægtefælle-/samleverpension
 • Børnepension

 

Grundlagsrente

Din ydelse/pension er beregnet ud fra de gældende grundlagsrenter på de tidspunkter, hvor pensionsbidragene blev indbetalt og på de tidspunkter, hvor bonus blev brugt til at købe nye pensionsydelser for. Dette betyder, at din samlede pensionsydelse beregnes på flere forskellige grundlag.

 

Du kan læse om grundlagsrente her og om bonus her.

For pensionsordninger på markedsrente bliver pensionerne forrentet med afkastet for investeringspuljen. Afkastet korrigeres positiv og negativ i forhold til forhåndsforrentningen på månedligt 0,37 %. Korrektionen sker i den efterfølgende måned. Det betyder, at korrektionen sker med en måneds forskydning, så afkastet for fx december måned først korrigeres i januar måned året efter.

 

Du kan læse om afkast på investeringspuljer her.