Icon
IconForstå begreberne 

Forstå pensions- og depotoversigten

Prognoseberegning

På pensionsoversigten oplyses en pensionsprognose, der angiver nutidsværdien af pensionen ud fra en række forudsætninger. Disse forudsætninger kan ændre sig, og pensionsprognosen er derfor ikke bindende. Nogle af forudsætningerne er samfundsmæssige og gældende for hele pensionsbranchen, mens andre er fastsat af pensionskassen.

I pensionsprognosen reguleres bidrag med inflationen, og pensionen opgøres til nutidsværdi ved tilbagediskontering tilsvarende med inflationen, dem ser du herunder:

Generelle forudsætninger for branchen  2021 2022-2025 2026-2030   2031 → 
Inflation  1,2 % 1,2 %  1,7 %   2 % 
Arbejdsmarkedsbidrag  8 % 8 %  8 %  8 % 
Pensionsafkastskat  15,3 % 15,3 % 15,3 % 15,3 %  

I pensionsprognosen indgår også forventninger om forrentning og omkostninger til administration. Du finder oplysninger om forrentning her og omkostninger til administration her. Derudover anvendes individuelt beregnede priser for forsikringsrisici ved død og invaliditet, som bl.a. afhænger af det enkelte medlems alder, optagelsestidspunkt og indbetalinger til pensionskassen. Kronedækninger, der ikke er under udbetaling, reguleres årligt pr. 1. januar med forbrugerprisindekset. Reguleringen kan påvirke alderspensionen og de forsikringsdækninger, der ikke er kronedækninger.

Udover ovennævnte forudsætninger indgår også en månedlig gruppeforsikringspræmie for de medlemmer, der har en gruppeforsikring.

Prognose på pensionen ved alderspensionering
Din pension bliver vist som en prognose, hvor forudsætninger om disse forhold indgår i beregningen. Prognoseberegning betyder, at tallene på din pensionsoversigt er udtryk for et beregnet skøn på størrelsen af din pension, når du går på pension. Prognosen viser som hovedregel pensionen ved 68 år og er oplyst i nutidskroner, så du kan sammenligne den direkte med din indtægt i dag. Er du fyldt 68 år, viser vi prognosen ved næste hele alder.

I prognosen fastsættes den forventede forrentning på grundlag af en række samfundsforudsætninger, som brancheforeningen Forsikring & Pension sammen med Finansrådet fastlægger. Disse forudsætninger kan til enhver tid ændres. Derudover indgår bl.a. forudsætninger om bidrag, omkostninger, præmie til gruppeforsikringer og risikoforløb. En prognose er ikke bindende for pensionskassen.

Eksempel
Pensionskassen viser din pensionsprognose i nutidskroner. Nutidskroner viser, hvad din pension er værd målt efter dagens priser. Dermed får du et mere retvisende billede af, hvad du kan købe for pengene, når du bliver pensioneret. Hvis din pension p.t. lyder på 300.000 kroner, kan du altså regne nogenlunde med, at beløbet også er 300.000 kroner værd, når du til sin tid går på pension.

Modsætningen til nutidskroner kaldes fremtidskroner. Et beløb i fremtidskroner tager ikke højde for prisstigninger.