Sådan er depotrenten for 2022 fastlagt

Din depotrente afhænger af, hvornår du blev medlem af P+, og hvilken pensionsordning du har. Depotrenterne er forskellige, fordi der ikke må ske en omfordeling fra ét medlem til et andet. Derudover afspejler depotrenterne den risiko, der er forbundet med de forskellige ordninger. Depotrenten fastsættes i udgangspunktet én gang årligt, men kan sættes op eller ned i løbet af året, hvis omstændighederne tilsiger det. Det kan fx være i forbindelse med store stigninger eller fald på kapitalmarkederne.

Ved udgangen af maj kunne pensionskassen notere en afkast på -8,3 pct. Som konsekvens har vi valgt at nedjustere depotrenten for størstedelen af vores medlemmer med et gennemsnitsrenteprodukt fra 11,5 pct. til en depotrente på 2,5 pct. fra den 1. juli 2022. Set over hele 2022 lander depotrenten på 7 pct. for alle medlemmer på P+ Regulativ 2007, tidl. JØP Regulativ 2 og P+ Regulativ 2011, tidl. DIP Regulativ 4.

Der er samtidig nogle mindre grupper, der får en lavere depotrente. Det gælder blandt andet for medlemmer på P+ Regulativ 2019 samt for de medlemmer, der i forbindelse med et omvalg har beholdt en ordning med lavere investeringsrisiko og en garanteret ydelse.

I nedenstående kan du se baggrunden for, hvordan depotrenten for de forskellige regulativer er fastlagt.

Hvis du er i tvivl om, hvilket regulativ du tilhører, og hvilken depotrente du får, kan du se det på Min pension.

Hvis du tilhører et af ovenstående regulativer, fik du en depotrente på 11,5 pct. i 1. halvår af 2022. Fra den 1. juli 2022 får du en depotrente på 2,5 pct. Set over hele året får du altså en depotrente på 7 pct. 

 

I et gennemsnitsrenteprodukt fastsættes niveauet for depotrenten på baggrund af de foregående års afkast. Det betyder, at depotrenten udjævner det afkast, som P+ faktisk har opnået, over tid. Efter flere års positive afkast blev depotrenten i 2022 hævet markant ift. tidligere år. Det skyldtes dels nogle gode afkast, dels at P+ nu har opbygget så store reserver (de såkaldte ’bonusgrader’), at de kan overføres til medlemmernes opsparinger. Vel og mærke samtidig med at vi opretholder den økonomiske buffer, som er forudsætningen for gennemsnitsrenteproduktet.


Du kan finde oplysningerne om dit regulativ og din depotrente på Min pension.

Hvis du tilhører et af ovenstående regulativer, har du i forbindelse med et tidligere omvalg bibeholdt en ordning med garanteret eller delvis garanteret ydelse.

Det betyder, at du har en investeringsstrategi, der er lagt an på en høj grad af sikkerhed for at kunne honorere din ydelse. Du har såkaldt ydelsesgaranti og det giver dig en høj grad af sikkerhed. Din ydelse bliver således ikke sat ned i tilfælde af, at depotrenten er lavere end, hvad der skal til, for at sikre dig din ydelse.

Depotrenten har derfor i udgangspunktet ikke nogen indflydelse på din ydelse.

Du kan finde oplysningerne om dit regulativ og din depotrente på Min pension.

Hvis du tilhører et af ovenstående regulativer, har du i forbindelse med et tidligere omvalg bibeholdt en ordning, der sikrer dig en delvis garanteret ydelse.

Din investeringsstrategi er lagt an på en høj grad af sikkerhed for at kunne honorere din delvis garanterede ydelse. Når din pension er investeret med mindre risiko, bliver afkastet til din opsparing også mindre.

Din depotrente er derfor 2,5 pct.

Du kan finde oplysningerne om dit regulativ og din depotrente på Min pension.

Hvis du tilhører det ovenstående regulativ, har du i forbindelse med et tidligere omvalg bibeholdt en ordning, der sikrer dig en delvis garanteret ydelse.

Din investeringsstrategi er langt an med en relativ høj risiko. Men da vi samtidig skal sikre, at vi har den fornødne økonomiske buffer til at honorere din garanterede ydelse, får du kun tilskrevet en mindre del af afkastet.

Din depotrente er derfor 2,5 pct.

Du kan finde oplysningerne om dit regulativ og din depotrente på Min pension.

Hvis du tilhører P+ Regulativ 2019, fik du en depotrente på 3 pct. i 1. halvår af 2022. Fra den 1. juli 2022 får du en depotrente på 0 pct. Set over hele året får du altså en depotrente på 1,5 pct. 

Regulativ 2019 er relativt nyt, og man har kun kunne spare op i regulativet i kortere tid. Derfor er det afkast, vi har kunnet opnå med din opsparing i kroner og øre, ikke så stort i forhold de indbetalinger, der er kommet ind på regulativet i løbet af året. Depotrenten er derfor også lavere end for de medlemmer, der har haft en opsparing i P+ over en længere årrække.

Du kan finde oplysningerne om dit regulativ og din depotrente på Min pension.

P+ Livscyklus på vej
Fra sommeren 2022 forventer vi, at de første eksisterende medlemmer får mulighed for at foretage et omvalg til vores nye markedsrenteprodukt, P+ Livscyklus. Her følger forrentningen af din opsparing det afkast, som P+ opnår på baggrund af den risikoprofil, som du har valgt. Du får besked i e-Boks, når du har mulighed for at vælge om. Læs mere om P+ Livscyklus her.