Hero graphic

Pensionskassen vil sikre medlemmerne et stabilt, højt afkast og ønsker derfor, at pensionsproduktet skal være ”Markedsrente med udjævning” – en tilpasset gennemsnitsrenteordning, som indeholder fordelene ved markedsrente. Depotrenten fastsættes på baggrund af de faktiske afkast for de seneste år med det formål at udjævne de seneste års udsving i afkastet.

Idéen er, at medlemmerne skal have en fair andel af de afkast, pensionskassen opnår. Da det er de faktiske afkast, der udjævnes, betyder det, at pensionerne både kan blive sat op og ned, hvis virkeligheden ikke lever op til forventningerne. Dette gælder både, mens du sparer op. og når pensionen udbetales.

Det er et bærende princip i pensionskassen, at alle midlerne i pensionskassen tilhører medlemmerne og skal fordeles til dem over tid. ”Markedsrente med udjævning” sætter fordelingen i system og håndterer udsving i reserverne som følge af udsving i afkastet. Ved at man over en længere periode udjævner markedsafkastene via fastsættelsen af depotrenten, kan man dermed skabe mere stabile pensioner uden at skulle omlægge til meget sikre aktiver, som har lavere afkastforventning.

Depotrenten fastsættes som udgangspunkt en gang om året ved årsskiftet af bestyrelsen. Depotrenten er den årlige forrentning, der tilskrives medlemmernes depoter.

 

Der er forskel i forrentningen på de forskellige pensionsordninger. Baggrunden for denne forskel ligger bl.a. i den forskellige risiko, der er forbundet med pensionstilsagnene på de forskellige ordninger.

 

Depotrentesatsen anmeldes før skat på grund af reglerne om individuel pensionsafkastbeskatning, som betales fra det enkelte medlems opsparing efter at renten før skat er tilskrevet. Det giver dermed ikke længere mening at tale om en depotrente efter skat. 

For pensionsordninger med ubetingede grundlag, kan depotrenten godt være lavere end grundlagsrenten, og i det tilfælde bliver din pensionsydelse ikke sat ned, da du har en ydelsesgaranti.

 

Når depotet ikke forrentes med de samme satser som på grundlagene, så betyder det, at pensionskassen må hensætte ekstra for at kunne honorere ydelsesgarantien. Disse ekstra hensættelser er finansieret af basiskapitalen. Det betyder, at pensionskassen hensætter midler til at udbetale din pension, som er beregnet på baggrund af de forskellige grundlagsrenter. Du har dog ikke krav på, at disse midler bliver tilskrevet dit depot, da du ikke har en rentegaranti.