Hero graphic
IconOrganisation 

Om bestyrelsen

Revisionsudvalg

I henhold til bekendtgørelse nr. 1393 af 19. december 2011 om revisionsudvalg i virksomheder og koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, har bestyrelsen nedsat et revisionsudvalg.

Revisionsudvalget nedsættes af bestyrelsen og består af medlemmer fra bestyrelsen. Et krav til udvalget er, at et af medlemmerne har kvalifikationer inden for revision eller regnskabsvæsen. Bestyrelsen tager en gang årligt stilling til revisionsudvalgets sammensætning.

Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg bestående af 3 medlemmer af bestyrelsen. Medlemmet med kvalifikationer inden for revision eller regnskabsvæsen er udpeget som formand. Revisionsudvalget skal overvåge pensionskassens regnskabsaflæggelse, den lovpligtige revision af årsregnskabet og overvåge og kontrollere revisors uafhængighed.

P+’s revisionsudvalg består af formand VP Group Accounting, statsautoriseret revisor Tina Aggerholm, professor på Aarhus Universitet, cand.scient.oecon., ph.d. Peter Løchte Jørgensen og adm. direktør, civilingeniør Peter Falkenham.