Hero graphic
IconOrganisation 

Om bestyrelsen

Den nuværende bestyrelse i P+ udgøres af en overgangsbestyrelse bestående af både DIP’s og JØP's bestyrelser indtil den ordinære generalforsamling i 2021.

I samarbejde med direktionen er bestyrelsen ansvarlig for den overordnede ledelse af P+ og sørger for, at pensionskassens formål opfyldes i overensstemmelse med lovgivningen og P+’s vedtægt og regulativer.

Bestyrelsens sammensætning fra 2021

Efter generalforsamlingen i 2021 vil pensionskassen blive ledet af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf mindst 5 medlemmer skal være medlemmer af pensionskassen. Medlemmerne af pensionskassen vælger 4 medlemmer, IDA og Djøf vælger hver 1 medlem, og formanden vælges efter indstilling fra pensionskassen på baggrund af fælles indstilling fra IDA’s og Djøf’s bestyrelser.

Bestyrelsens selvevaluering

Bestyrelsen laver årligt en selvevaluering. Hovedelementerne i selvevalueringen er de enkelte bestyrelsesmedlemmers bidrag til arbejdet samt de opnåede resultater. Herudover fokuseres der på bestyrelsens samarbejde med direktionen samt tilrettelæggelse og kvalitet af det materiale, der sendes til bestyrelsen. Endelig skal bestyrelsens sammensætning, inkl. kompetencer, belyses.

Når selvevalueringen er lavet, og der er udarbejdet en rapport, diskuterer den samlede bestyrelse resultaterne med henblik på at blive bevidst om stærke og svage sider samt muligheder for forbedring.