Hero graphic
IconNyt medlem 

Medlemsfordele

Lejligheder i P+, tidligere JØP

Vi investerer en del af din pensionsopsparing i ejendomme med lejligheder, som du har mulighed for at leje.

På boligportalen findbolig.nu har du mulighed for at skrive dig op til præcis de lejligheder, du er interesseret i. Samtidig får du et samlet og bedre overblik over de lejligheder, du har skrevet dig op til, og du kan tilføje og fjerne lejligheder, hvis dine behov ændrer sig. Du kan kun skrive dig op på Findbolig.nu, som administreres af DEAS, ligesom tildelingen af lejligheder kun foregår her.

JØP's bestyrelse har fastsat nedenstående tildelingsregler for JØP's lejligheder. Lejlighederne tildeles efter anciennitet. Retten til en lejlighed er en personlig ret, der ikke kan overdrages (fremlejes/ lånes) til familiemedlemmer eller andre. Hvis det bliver konstateret, at et medlem ikke overholder reglerne, vil der blive grebet ind omgående.

 

Der er folkeregisterpligt på lejlighederne.

Ledige lejligheder i JØP’s ejendomme eller i ejendomme, hvortil JØP har anvisningsret, bliver tildelt efter et anciennitetsprincip, hvor ancienniteten svarer til din bidragsperiodes længde.

 

Pensionerede medlemmer optjener yderligere anciennitet, svarende til pensionistperiodens længde med undtagelse af medlemmer, der er overgået fra hvilende medlemskab til pension og er blevet hvilende medlemmer før alder 60.

 

Er du i tvivl om din anciennitet, så kontakt Medlemsservice. Alle andre spørgsmål, der drejer sig om fremvisning/vedligeholdelse/praktiske ting og spørgsmål om lejemålet i øvrigt, skal stiles til administrator eller vicevært.

Medlemmer af Djøf er berettigede til JØP’s lejligheder, når disse forgæves har været udbudt til JØP’s medlemmer. Tildeling sker efter anciennitet af Djøf. Såfremt ingen Djøf-medlemmer ønsker at leje, bliver lejlighederne udbudt frit på DEAS hjemmeside findbolig.nu.

Indbetaling af løbende bidrag til JØP Almindelig pensionsordning, til Supplerende alderspension samt JØP Ratepension medregnes ved opgørelsen af bidragsperiodens længde. Du optjener ikke dobbelt anciennitet, selvom du indbetaler bidrag til  både JØP Almindelig ordning, Supplerende alderspension samt JØP Ratepension.

 

Er du bidragsfrit dækket i henhold til Regulativ 1 eller 2, § 5, stk.2, betragtes du som bidragsbetalende. Se også afsnittet ovenfor om anciennitetsprincip.

 

Hvilende medlemmer optjener ikke lejlighedsanciennitet.

Medlemmer af JØP og Djøf, som har afgivet positiv accept på en lejlighed og er blevet tildelt lejligheden, men som fortryder, vil i en periode på 12 måneder fra tilbudsdatoen ikke få mulighed for at komme i betragtning til lejligheder i JØP’s ejendomme eller i de ejendomme, som JØP har anvisningsret til.

 

Først efter de 12 måneder vil du få mulighed for at aktivere din profil igen på findbolig.nu.

Du skal svare på alle de boligtilbud, du får – enten med et ‘ja tak’ eller ‘nej tak’. Hvis du ikke svarer, vil systemet gøre din profil passiv, og du får ikke flere tilbud, før du har genaktiveret din profil. Du kan når som helst genaktivere din profil.

 

Du kan altid gå ind og fortryde dit valg inden for svarfristen.

Dit medlemskab af JØP er kun en betingelse, når du flytter ind i lejemålet. JØP hverken kan eller vil smide dig ud, såfremt du ikke længere er medlem af pensionskassen af den ene eller anden årsag. Du kan også lade de penge, som du har indbetalt, stå hos JØP, og du vil så fortsat kunne søge lejlighed på din anciennitet (din bidragsperiode).

 

Hvis du bor i en JØP-lejlighed og ønsker at flytte til en anden JØP-lejlighed, opsiger du din nuværende lejlighed, når du får tildelt den anden lejlighed via JØP. Du har ifølge lejeloven tre måneders opsigelsesvarsel. JØP forsøger at udleje din opsagte lejlighed så hurtigt som muligt, men det kan ikke lade sig gøre hurtigere, end at det vil koste dig minimum to måneders husleje.

 

Du har ikke mulighed for at prioritere dine ønsker. Det skyldes bl.a., at de ledige lejemål vil blive tilbudt, så hurtigt det er muligt.

Invalidepensionister, der ved tilkendelse af invalidepension var bidragsbetalende medlemmer, har fortrinsret til JØP’s lejligheder eller de lejligheder, JØP har anvisningsret til i de første to år af pensionisttiden. Fortrinsretten kan kun benyttes én gang. Efter de to år kan invalidepensionister søge lejligheder efter anciennitet på lige fod med andre medlemmer. Ancienniteten opgøres som det antal år og måneder, man har betalt bidrag til JØP plus det antal år og måneder, man har været invalidepensionist.

 

Var du hvilende medlem af JØP (ikke betalte bidrag), da du blev invalidepensionist, er der ingen særlig fortrinsret, og du opsparer heller ikke anciennitet som invalidepensionist.

Enker og enkemænd er berettigede til lejligheder efter den afdøde ægtefælles anciennitet efter reglerne i punktet ‘Anciennitetsprincip’. Enker og enkemænd efter medlemmer, som ved deres død var bidragsbetalende eller direkte var overgået til pension efter bidragsbetalende medlemskab, har herudover i en periode på to år efter medlemmets død fortrinsret til JØP’s lejligheder. Fortrinsretten gælder kun til lejligheder på højst to værelser + et værelse eller kammer for hvert hjemmeboende barn, den lejlighedssøgende har på ansøgningstidspunktet. Fortrinsretten kan kun benyttes en gang.

 

En efterlevende registreret partner har samme rettigheder til JØP’s lejligheder som enker og enkemænd efter medlemmer af JØP.

 

Fraskilte ægtefæller er ikke berettigede til lejligheder i pensionskassens ejendomme.

Børn af afdøde medlemmer, som ved deres død var bidragsbetalende eller direkte var overgået til pension efter bidragsbetalende medlemskab, har fortrinsret til JØP’s lejligheder.

 

Børn af medlemmer, som ved deres død var hvilende medlemmer eller ved overgang til pension var hvilende medlemmer, er berettigede til lejligheder efter det afdøde medlems anciennitet efter reglerne i punktet ‘Anciennitetsprincip’.

 

Børnepensionister tildeles lejligheder på højst 52 m².

 

Man er børnepensionist i JØP, indtil man er 24 år. Når man er fyldt 24 år, får man ikke længere udbetalt børnepension, og man kan ikke længere søge om lejlighed efter ovenstående regelsæt.