Icon
IconSådan investerer vi dine penge 

Porteføljeinformation

I P+ har vi valgt en robust portefølje bestående af mange forskellige aktiver.

I P+ får du en robust portefølje bestående af mange forskellige aktiver, der spænder over investeringer i aktier, obligationer og ejendomme mv. Formålet er at sikre en god balance mellem afkast og risiko over forskellige konjunkturer.

Hovedparten af vores medlemmers pensionsopsparinger er investeret i P+ Balance. Produktet består af en veldiversificeret portefølje med en moderat risiko og  forventet afkast, hvor risikoprofilen er den samme gennem hele livsforløbet.  

Tidligere JØP-medlemmer med garanterede ydelser, der ikke tidligere har foretaget omvalg, og tidligere DIP-medlemmer på Regulativ 1 og 2 har deres pensionsopsparing i P+ Grundlag. Her er investeringsstrategien anlagt på en høj grad af sikkerhed for at kunne honorere de garanterede ydelser. P+ Grundlag består derfor udelukkende af obligationer, særligt sikrede lån og kreditinvestering med høj grad af sikkerhed, samt derivater til renteafdækningsformål.

P+ Aktiemax og P+ Obligationsmax er for opsparingsprodukterne for medlemmer på P+ Regulativ 2019 og tidligere DIP-medlemmer på Regulativ 4. P+

 

P+ Aktiemax er en diversificeret portefølje men med en høj andel af aktier og dermed også det mest risikofyldte opsparingsprodukt. Risikoprofilen er den samme gennem hele livet.

 

P+ Obligationsmax er en diversificeret portefølje men med en høj andel af obligationer, og dermed også det mindst risikofyldte opsparingsprodukt. Risikoprofilen er den samme gennem hele livet.

P+ Livscyklus er et nyt markedsrenteprodukt, hvor du som medlem kan vælge den risikoprofil, der passer til din livssituation og dine ønsker og behov.

 

Alle nye medlemmer bliver oprettet på P+ Livscyklus fra 1. november 2021. Vi forventer, at de første eksisterende medlemmer bliver kontaktet med mulighed for at vælge P+ Livscyklus fra sommeren 2022. Du vil blive kontaktet i e-Boks, når du har mulighed for at vælge om.

 

Med P+ Livscyklus kan du vælge imellem tre risikoprofiler: Lav, Mellem og Høj. Jo større risiko, du tager, jo større pension har du mulighed for at få, men du kan samtidig også forvente større udsving med en højere risikoprofil.

 

Alle nye medlemmer får som udgangspunkt Mellem risiko. På Min Pension kan du vælge en anden risikoprofil og få vejledning om, hvilken risikoprofil, der passer bedst til dig.

 

Uanset hvilket risikoniveau du vælger, aftrapper vi gradvist investeringsrisikoen, fra du fylder 54 år, og frem til du starter udbetalingen af din pension. Aftrapningen sker for at mindske risikoen for, at din opsparing bliver væsentligt påvirket, hvis finansmarkederne udvikler sig negativt i årene op til, du går på pension, eller mens du får din pension udbetalt. På den måde giver P+ Livscyklus dig mulighed for at opnå et højere afkast i de tidlige år samtidig med, at risikoen for store udsving bliver mindre i årene op til, du går på pension, og mens du får din pension udbetalt. 

 

Du kan se, hvordan risikoniveauet bliver nedtrappet i de tre risikoprofiler i takt med, at pensionsudbetalingsalderen nærmer sig, i nedenstående tabel.


Din pension investeres i nogle fonde, afhængigt af hvilken risikoprofil du har valgt. Fondene værdiansættes ud fra markedsværdien af de underliggende aktiver efter dagsværdiprincippet. Ønsker du at læse mere om pensionskassens principper for værdiansættelse, henviser vi til pensionskassens årsrapport eller rapport om solvens og finansiel situation.

 

Indbetalinger bliver normalt handlet inden for 5 bankdage og senest 20 bankdage efter, at P+ har modtaget den. Modtagne indbetalinger, der endnu ikke er handlet, forrentes med en rente fastsat af P+. Renten er nu 0 pct.

 

Hvis din pensionsopsparing helt eller delvist udbetales ved din død, handles den tilhørende pensionsopsparing, og det realiserede beløb forrentes herefter med en rente fastsat af P+. Renten er nu 0 pct.

I tabellen nedenfor kan du se den strategiske aktivfordeling i de forskellige investeringsprodukter. For P+ Livscyklus vises de tre risikoprofiler for medlemmer med 15 år til pension samt P+ Aktiemax og P+ Obligationsmax.


Eksponeringen i de enkelte investeringspuljer summer ikke til 100%, da der anvendes omkostningseffektive finansielle instrumenter med henblik på at opnå det ønskede risikoniveau.

Den faktiske fordeling af aktiverne kan afvige fra den strategiske aktivfordeling inden for rammer opstillet af bestyrelsen. Alt efter markedsvilkårene kan der være perioder, hvor nogle aktivklasser er mere eller mindre attraktive at investere i.

Aktivklasserne

Du kan læse mere om aktivklasserne her.

Stats- og realkreditobligationer er karakteriseret ved, at de er meget sikre investeringer med en høj kreditværdighed, men også et forventeligt lavt afkast. Der kan både være tale om danske og udenlandske obligationer, men de skal være fra udviklede lande med en god kreditkvalitet (≥BBB-). Varigheden er ca. 6 år.

 

Obligationer er ofte en god forsikring i dårlige tider, hvor aktiemarkederne har det svært. De har gode diversificerende egenskaber i en investeringsportefølje, idet de øger robustheden og udjævner udsvingene over tid.

Investment grade obligationer er virksomhedsobligationer med relativt høj kreditkvalitet (≥BBB-). De er gode i en investeringsportefølje grundet deres attraktive afkast/risiko-forhold. Der er generelt en højere risiko ved investment grade-obligationer i forhold til stats-og realkreditobligationer, men ikke nær så meget som high yield-obligationer (se nedenfor).

 

Der findes både likvid og illikvid investment grade-kredit, hvor man relativt nemt kan handle de første, mens de andre i sagens natur er sværere og i nogle markedsmiljøer helt umuligt. Den sidste kategori kommer med en præmie for at kompensere for den lavere omsættelighed.

High-yield bonds er virksomhedsobligationer med lavere kreditværdighed (≤BBB-). Nogle betegner også kategorien som 'junk', men det er ikke helt retvisende, idet der blot kan være tale om en mere spekulativ slags obligationer eller slet og ret højere risiko.

 

Der kan være tale om illikvide investeringer, som kan være vanskelige at sælge i et faldende marked. Eksempler er senior banklån, kreditderivater, CLO'er, struktureret kredit og långivninginfrastruktur-projekter, ejendomsprojekter eller nødlidende selskaber. High yield bonds er kendetegnet ved et attraktivt afkast, men også en høj risiko. I en robust investeringsportefølje har high yield bonds en berettiget plads grundet et fornuftigt forhold mellem afkast og risiko.

 

Der findes både likvid og illikvid high yield-kredit, dvs. noget man relativt nemt kan handle, mens andet er sværere og i nogle markedsmiljøer helt umuligt. Den sidste kategori kommer med en præmie for at kompensere for den lavere omsættelighed.

Statsobligationer fra udviklingslande (Emerging Market) har typisk en lavere kreditkvalitet end tilsvarende obligationer fra industrialiserede lande, og det er landerisikoen, man som investor får betaling for. Obligationer i denne kategori giver typisk et højere afkast, men yder heller ikke den samme beskyttelse i en periode med fx store aktiekursfald.

 

EM obligationer kan enten være udstedt i euro eller dollar (hard currency) eller i det enkelte lands lokalvaluta (local currency). I takt med at de forskellige landes økonomier bliver mere modnet, udsteder EM landene i stigende grad deres obligationer i lokalvaluta. Ved investering i lokalvaluta eksponeres man som investor også for en betydelig valutakursrisiko.

Børsnoterede aktier fra udviklede lande udgør typisk en væsentlig del af en investeringsportefølje. En aktie er i bund og grund en ejerandel i et aktieselskab. Aktier er noget mere risikofyldte end obligationer, til gengæld giver de højere afkast på langt sigt. Aktier er derfor velegnede investeringer for en portefølje, der har en meget lang investeringshorisont.

 

Afkastet på aktier kommer i form af udbyttebetalinger og kursændringer. Aktier fra udviklede lande er meget likvide og nemme at handle meget omkostningseffektivt. Derfor er de også velegnede til at styre den taktiske risiko i porteføljen.

Børsnoterede aktier fra udviklingslande er over de senere årtier blevet en stadig vigtigere komponent i en veldiversificeret investeringsportefølje. Afkastet forventes at være højere end på aktier fra udviklede lande, men risikoen er samtidig også betydeligt højere.

 

Det ventes, at udviklingslandene over tid vil mindske forskellen til de udviklede lande, hvilket skal give sig til udtryk i aktiekurserne. Den politiske risiko er dog betydningsfuld og kan i perioder overskygge den positive underliggende tendens. I perioder med høj markedsuro er aktier fra udviklingslandene meget sårbare.

Unoterede aktier er attraktive grundet den illikviditetspræmie, som kan høstes ved at binde kapital i fonde, der udvikler selskaber i en kortere periode. Unoterede aktier forventes at give et højere afkast end noterede aktier. Typisk kan man som investor ikke få sine penge ud af fonden og eneste mulighed er at sælge ejerandelen med stor rabat. Dette er ikke ønskværdigt og derfor skal man være sikker på at kunne holde investeringen til udløb.

 

Risikoen ved unoterede aktier er typisk større end for børsnoterede aktier. Den overvejende del af kapitalfondene er gearede, hvilket øger risikoen. Private equity falder også under kategorien alternative investeringer.

Infrastruktur er ligeledes en attraktiv kategori grundet den illikviditetspræmie, som kan høstes ved at binde kapital i anlægsprojekter, der giver et stabilt cashflow. Infrastruktur ventes at give et højere afkast end obligationer, men lavere end fx unoterede aktier. Da omsætningshastigheden af infrastruktur er lav, kan det være vanskeligt at opgøre den sande risiko, men det vil typisk være sådan, at prisen falder i perioder med økonomisk tilbagegang. Infrastruktur er en relativt bred kategori bestående af fx energi- og vandforsyning, transport, social og digital infrastruktur samt skov.

 

Skovinvesteringer kan være attraktive i en bred portefølje og være med til at stabilisere afkastet. De følger ikke svingningerne på aktiemarkederne og er drevet af andre faktorer end reale aktiver generelt. Når pensionskassen investerer i skov, sker det gennem skovfonde sammen med andre investorer.

Ved ejendomme forstås beboelses- og erhvervsejendomme, byggegrunde mv. Afkastet på investeringer i fast ejendom kommer fra overskud ved udlejning og værdistigninger. Investeringer i fast ejendom giver en god sikkerhed mod stigende inflation, fordi både lejeindtægterne og ejendomsværdien har tendens til at følge den almindelige pris- og lønudvikling.

 

P+’s investeringer i fast ejendom sker primært gennem fonde, hvilket sikrer en spredning på både ejendomstyper, lande, verdensdele og risiko. De direkte ejede ejendomme forvaltes i samarbejde med DEAS.

Hedgefonde er en bred kategori af forvaltere, der som oftest søger at skabe et højt risikojusteret absolut afkast, hvilket typisk gøres med friere muligheder til at bruge derivater og gearing i modsætning til traditionelle fonde, som typisk måler sig selv i forhold til et markedsindeks – typisk et aktie- eller obligationsindeks – som de prøver at outperforme.

 

Trods navnet behøver en hedgefond faktisk slet ikke at hedge, og der findes ingen entydig definition af, hvad en hedgefond egentlig er. Der kan være en række fordele ved at investere i hedgefonde, idet man som investor kan opnå en eksponering og afkast, man på egen hånd ikke kunne generere. Hedgefonde kan ofte se dyre ud på omkostningssiden, men dette kan tit betale sig hjem i kraft af et højere afkast. I en investeringsportefølje kan hedgefonde give god mening, idet risikoen ofte er meget anderledes end fra traditionelle aktivklasser.