Icon
IconAnsvarlige investeringer 

Aktivt ejerskab og eksklusioner

Få overblik over, hvordan P+ udøver aktivt ejerskab samt hvilke selskaber, vi har ekskluderet og frasolgt.

Aktivt ejerskab

P+ udøver aktivt ejerskab på sine investeringer, og dialog med porteføljeselskaber er et vigtigt greb, som pensionskassen anvender i sit arbejde med ansvarlige investeringer.

Gennem dialog kan P+ på den ene side påvirke selskaber til forandring, som kan forebygge negativ påvirkning på mennesker og miljø. I tilfælde, hvor selskaber allerede har en negativ påvirkning på mennesker og miljø, fører P+ dialog for at få selskaber til at genoprette den negative påvirkning, der er sket, og fremadrettet ændre adfærd. På den anden side fører pensionskassen også dialog for at udvikle selskaberne og fremme selskabers langsigtede værdiskabelse og minimere finansielle risici.

Du kan læse vores politik for aktivt ejerskab i fuld længde her.

Dialog
Dialogen med porteføljeselskaber foretages af forskellige parter, herunder bilateralt, via eksterne konsulenter og kapitalforvaltere samt via samarbejde mellem investorer.

Pensionskassen samarbejder med det engelske konsulenthus EOS (Equity Ownership Services) om varetagelsen af en væsentlig del af P+ dialog med porteføljeselskaber. EOS er specialiseret i screening, dialog og stemmeafgivelse over for børsnoterede selskaber. Konsulentvirksomheden repræsenterer investorer fra hele verden. Når EOS går i dialog med selskabet, gør de det på vegne af alle de investorer, som de repræsenterer med aktier i selskabet.

Se seneste liste med eksempler på selskaber, EOS har været i dialog med her.


Eksklusioner

P+ investerer så vidt muligt ikke i selskaber og lande på pensionskassens eksklusionsliste samt selskaber med karakteristika svarende til selskaberne på pensionskassens eksklusionsliste.

Selskaber og lande bliver placeret på listen fordi:

  • De systematisk agerer i strid med pensionskassens politik for ansvarlige investeringer, og aktivt ejerskab er udsigtsløst.
  • De agerer i strid med FN-traktater og konventioner, som Danmark har underskrevet vedrørende atomvåben, anti-personel miner, klyngeammunition, kemiske våben, biologiske våben og andre typer kontroversielle våben.
  • Som konsekvens af en vurdering af finansielle sanktioner.
  • Et land vurderes til ikke at være investeringsbart ud fra en vurdering af statsinstitutioners governance samt miljø og sociale forhold i landet
  • De producerer cigaretter og andre tobaksprodukter.
  • De er kulselskaber med en omsætning over 5% fra udvinding af kul. Pt. er alle kulselskaber ned til 0% dog frasolgt efter en kvalitativ vurdering.
  • P+ frasælger som udgangspunkt olieselskaber, hvor over 30 pct. af omsætningen stammer fra olie eller oliesand. Selskaber kan beholdes i porteføljen, såfremt de vurderes at være i en udvikling mod at reducere deres negative påvirkning på klima.

Når et selskab eller land kommer på eksklusionslisten, skal der ikke investeres yderligere i selskabet eller landets statsobligationer, og når markedsvilkårene rimeligt tillader det, skal pensionskassen afhænde investeringen.

Frasalg af ikke-børsnoterede selskaber samt selskaber, der ejer skov, infrastruktur og ejendomme, kan ofte kun foretages i enighed med andre investorer.

Eksklusionsliste
P+'s eksklusionsliste indeholder en række navne på selskaber og lande, som pensionskassen ikke investerer i. Eksklusionslisten opdateres efter behov.

Se seneste version af eksklusionslisten her.